Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Parkinsonlink.nl

E-mailadres: info@parkinsonlink.nl

KVK: 65836642

Door je aan te melden via de website, ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 (Definities)

 • Parkinsonlink.nl: verwijst naar de stichting omgaan met parkinson ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65836642.
 • Website: parkinsonlink.nl, te bereiken via https://www.parkinsonlink.nl
 • Gebruiker(s): de contractpartij van parkinsonlink.nl bij deze overeenkomst.
 • Overeenkomst: de tussen parkinsonlink.nl en een Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst van opdracht op grond waarvan parkinsonlink.nl gehouden is de Gebruiker gebruik te laten maken van de door haar geïxploiteerde service, corresponderend met de aard van het lidmaatschap.
 • Service: alle door of namens parkinsonlink.nl op grond van de overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren diensten of werkzaamheden.
 • Aanstootgevende foto’s, teksten of anderszins aanstootgevend gedrag: foto’s, teksten of gedragingen die naar de maatstaven en normen en naar de mening van parkinsonlink.nl niet passend of geoorloofd zijn binnen het kader van de door haar geëxploiteerde service ofwel in strijd zijn met het doel en de strekking van die service, zoals maar niet uitsluitend: racistische of beledigende teksten of andere uitlatingen in de ruimste zin van het woord.
 • Gebruikersprofiel: het door een Gebruiker van parkinsonlink.nl aangemaakte unieke profiel door middel van tekst en / of afbeeldingen.
 • Burgerlijk Wetboek (BW); het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

Artikel 2 (Aanmeldingsprocedure / totstandkoming overeenkomst en gratis service)

 • 1. Gebruikers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op het moment dat zij een overeenkomst sluiten met parkinsonlink.nl conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Het aanmelden als Gebruiker dan wel het gebruiken van de door parkinsonlink.nl geëxploiteerde service geschiedt uitsluitend en volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 • 2. Voordat de overeenkomst met parkinsonlink.nl via het internet tot stand komt ontvangt de gebruiker een e-mail met aanmeldgegevens. Gebruikers zijn verplicht alle daartoe diendende velden op de website van parkinsonlink.nl naar waarheid en zo volledig mogelijk in te vullen.
 • 3. De service wordt gratis aangeboden door de Stichting Omgaan met Parkinson

Artikel 3 (Gebruikersprofiel)

 1. Zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst heeft parkinsonlink.nl te allen tijde en zonder dat voorafgaande toestemming is vereist de bevoegdheid een aangemaakt Gebruikersprofiel te controleren en te beoordelen op aanstootgevende foto’s of teksten.
 2. Uitsluitend de Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van een door hem aangemaakt Gebruikersprofiel. Parkinsonlink.nl aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 3. Parkinsonlink.nl is gerechtigd Gebruikersprofielen met aanstootgevende foto’s en / of teksten en/of verwijzingen naar aanstootgevende, onrechtmatige of strafbare content of Gebruikersprofielen die anderszins niet passen binnen het doel en de strekking van de service eenzijdig te wijzigen naar een voor parkinsonlink.nl aanvaardbaar of toelaatbaar profiel ofwel met onmiddellijke ingang te verwijderen en de overeenkomst per direct op te zeggen, alles zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover de betreffende Gebruiker.
 4. Parkinsonlink.nl kan de (juistheid van de) identiteit van haar Gebruikers niet adequaat controleren of vaststellen, met name niet wat betreft de persoonskenmerken als leeftijd, geslacht en uiterlijk. Parkinsonlink.nl staat om die reden niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte Gebruikersprofielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door Gebruikers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

Artikel 4 (Gebruik service)

 • 1. Het lidmaatschap van een Gebruiker en de daaraan gekoppelde inlogcode met bijbehorend wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, waaronder begrepen niet aan andere Gebruikers.
 • 2. Gebruiker verklaart het lidmaatschap dan wel het door hem aangemaakte Gebruikersprofiel alléén voor eigen en privé doeleinden te gebruiken, uitsluitend met de intentie om voor zichzelf in contact te komen met andere Gebruikers via de service van parkinsonlink.nl voor relationele doeleinden.
 • 3. Gebruik voor zakelijke, onrechtmatige of strafbare doeleinden in de ruimste zin van het woord (zoals, maar niet uitsluitend: hacken, verspreiden van spam, mailings, bulkmail en dergelijke) door de Gebruiker is niet toegestaan dan wel ten strengste verboden.
 • 4. Zodra parkinsonlink.nl constateert of vermoedt dat een Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2 lid 1 dan wel in lid 1, 2 of 3 van dit artikel, is zij gerechtigd de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang te verwijderen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker alsmede bevoegd aangifte te doen bij politie of justitie.
 • 5. Gebruik van de service door Gebruikers geschiedt anoniem. De Gebruiker heeft slechts beperkte inzage en beperkte gebruiksmogelijkheden en kan te allen tijde gebruik maken van een nickname (fantasienaam). Maakt Gebruiker gebruik van zijn eigen identiteit of ware naam of geeft hij persoonlijke gegevens door aan andere Gebruikers, dan is dat volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker zelf.
 • 6. Parkinsonlink.nl vergelijkt en toetst – naar eigen inzicht en conform de door haar te bepalen frequentie het in de database opgeslagen Gebruikersprofiel van Gebruikers op een mogelijke match met een Gebruikersprofiel van één of meer andere Gebruikers.
 • 7. Het staat Gebruikers naar eigen inzicht vrij om via gebruikmaking van de service van parkinsonlink.nl op eigen initiatief andere Gebruikers te ontmoeten met wederzijds goedvinden.
 • 8. Parkinsonlink.nl staat er niet voor in dat door gebruikmaking van de service er een contactmatch tussen de Gebruiker en een andere Gebruiker plaatsvindt.
 • 9. Parkinsonlink.nl is niet gerechtigd om door Gebruikers verstrekte informatie (die niet te herleiden is tot of niet gekoppeld is aan individuele Gebruikers, zoals weergegeven in het profiel) te gebruiken voor onder andere statistische of commerciële doeleinden, alsmede die informatie aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 5 (Verplichtingen Gebruiker)

 • 1. Het is Gebruiker niet toegestaan gegevens van andere Gebruikers, direct of indirect verkregen via de service, op enigerlei wijze kenbaar te maken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Gebruiker(s) zelf.
 • 2. Gebruiker onthoudt zich te allen tijde van aanstootgevende gedragingen als bedoeld in artikel 1 lid 7, ongeacht de gebruikte communicatievorm (zoals bijvoorbeeld per mail, via chatboxen en dergelijke).
 • 3. Met uitzondering van het gebruik van een nickname voor de Gebruiker, verschaft Gebruiker – onder meer maar niet uitsluitend over zijn persoonlijke omstandigheden en identiteit – uitsluitend informatie die op waarheid is gebaseerd dan wel verstrekt daarover nimmer onjuiste of misleidende informatie.
 • 4. Gebruiker neemt de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht alvorens persoonlijke informatie aan andere Gebruikers dan wel derden te verschaffen dan wel met die perso(o)n(en) een afspraak te maken. Parkinsonlink.nl waarschuwt voor de hiermee gepaard gaande risico’s in de ruimste zin van het woord en benadrukt het bepaalde in artikel 3 lid 4. Parkinsonlink.nl aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 • 5. Gebruiker zal bij het gebruikmaken van de service geen rechten van parkinsonlink.nl en van derden schenden, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker zal parkinsonlink.nl op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

Artikel 6 ( Duur, opzegging en tarieven)

 • 1. Het gratis abonnement gaat in op het moment dat de Gebruiker zijn profiel heeft ingevuld en deze in de profielen van de site is verschenen.
 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het gratis abonnement voor onbepaalde duur aangegaan. Het gratis abonnement kan op ieder gewenst moment en zonder enige opzegtermijn worden opgezegd.
 • 3. Online opzegging kan op de website onder het kopje “Mijn account” in de webapplicatie.

Artikel 7 (Veiligheid en privacy)

 • 1. Datatransmissies via de service vinden plaats in open netwerken zoals het internet. Parkinsonlink.nl spant zich maximaal in om de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen zodat verstrekte of opgeslagen informatie niet door derden ofwel door anderen dan Gebruikers is te raadplegen. Bij het sluiten van een chatgesprek wordt de inhoud daarvan automatisch verwijderd.
 • 2. Parkinsonlink.nl kan geen garantie geven dat derden ofwel onbevoegden (zoals hackers) niettemin weten in te breken in de systemen van parkinsonlink.nl of van Gebruikers.
 • 3. Gebruiker is zich bewust van de risico’s als bedoeld in lid 1 en lid 2 en is verplicht zelf en op eigen kosten te zorgen voor alle noodzakelijke en mogelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen, zoals het installeren van firewalls, virusscanners, het kiezen voor de optimale beveiligingsinstellingen en dergelijke.
 • 4. Buiten de situaties als bedoeld in artikel 4 lid 6 en lid 9, verstrekt parkinsonlink.nl geen informatie van Gebruikers aan derden dan wel andere Gebruikers. parkinsonlink.nl houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Verkregen en opgeslagen data is uitsluitend toegankelijk voor de directie van parkinsonlink.nl.
 • 5. Vanwege veiligheidsoverwegingen worden IP-adressen van Gebruikers door parkinsonlink.nl geregistreerd. Tenzij op grond van de wet verplicht (zoals in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten), verstrekt parkinsonlink.nl deze gegevens niet aan derden.

Artikel 8 (Wijziging in dienstverlening)

 • 1. Parkinsonlink.nl kan de door haar aangeboden service, zowel qua inhoud als benaming daarvan, te allen tijde eenzijdig wijzigen in de ruimste zin van het woord.
 • 2. Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden, heeft Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 (Aansprakelijkheid en vrijwaring)

 • 1. De aansprakelijkheid van parkinsonlink.nl voor schade, geleden door Gebruikers of derden, is beperkt tot een maximum van € 500,–, dit ongeacht de grondslag op basis waarvan parkinsonlink.nl aansprakelijk is of kan worden gehouden voor de hiervoor genoemde schade en met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
 • 2. Vergoeding van enige gevolgschade (zoals geleden verlies, gederfde winst, alle materiële schade aan de inboedel, computerapparatuur, hardware, software, het pand en dergelijke) of vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade is uitgesloten. Gebruiker dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
 • 3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 is niet van toepassing ingeval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van parkinsonlink.nl, haar directie dan wel van haar medewerkers.
 • 4. Eventueel mislukte contacten via de service dan wel verstoringen of breuken in bestaande contacten van Gebruikers door het gebruik van de service leiden niet tot aansprakelijkheid van parkinsonlink.nl en leveren geen tekortkoming op van haar zijde.

Artikel 10 (Overmacht)

 • 1. Van overmacht aan de zijde van parkinsonlink.nl is sprake, indien zij na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, in- of externe storingen of defecten (zoals maar niet uitsluitend: DDOS-attacks, hackpogingen, machinale defecten en bekabelingsproblemen) aan bijvoorbeeld machinerieën zoals de server, de database, de software, uitval of onbereikbaarheid van het internet of van telecommunicatievoorzieningen, storingen in de levering van energie, virussen, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van parkinsonlink.nl als bij derden van wie zij de benodigde zaken of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van parkinsonlink.nl ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van parkinsonlink.nl in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 • 2. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, is parkinsonlink.nl bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de Gebruiker gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de eerste volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de Gebruiker heeft bereikt, zonder dat parkinsonlink.nl daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig wordt jegens de Gebruiker.

Artikel 11 (opschorting, beëindiging en ontbinding)

 • 1. Parkinsonlink.nl is bevoegd de Gebruiker gehele of gedeeltelijke toegang tot het gebruik van de service voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te ontzeggen ingeval de Gebruiker één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 • 2. Tot stand gekomen overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 3 zijn te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar voor de Gebruiker.
 • 3. Indien de Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan diens verplichting welke voortvloeit uit enige grond van deze algemene voorwaarden voldoet is parkinsonlink.nl gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden.

Artikel 12 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

 • 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 • 2. Op de tussen parkinsonlink.nl en de Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.
 • 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van parkinsonlink.nl is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen parkinsonlink.nl en de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.