Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

Wanneer u zich inschrijft op parkinsonlink.nl worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Daartoe behoren uw contactgegevens (bijv. e-mailadres), persoonlijke gegevens (bijv. geslacht en leeftijd), informatie over uw persoonlijkheid en uw interesses (bijv. voorkeuren en afkeuren). U kunt zelf bepalen welke gegevens en informatie u over uzelf prijsgeeft. Gegevens die voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijk zijn, zijn als zodanig afzonderlijk aangegeven (bijv. e-mail adres).

parkinsonlink.nl vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. parkinsonlink.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door parkinsonlink.nl gebruikt voor de uitvoering van de aangeboden dienst. Op basis van de door u verstrekte gegevens kunnen wij u passende matches voorstellen en uw profiel tonen in de zoekresultaten van andere geregistreerde gebruikers van parkinsonlink.nl. Alle door u opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens (zoals uw e-mailadres) is in het kader van een zoekopdracht zichtbaar voor het zoekende lid. Uit veiligheidsoverwegingen logt parkinsonlink.nl uw IP-adres. Parkinsonlink.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van uw IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen, maar uitsluitend indien dat niet op andere wijze mogelijk is.

Email / Contact

Parkinsonlink.nl maakt gebruik van een zogenaamd anoniem mailsysteem. Parkinsonlink.nl raadt u sterk aan om te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook verantwoord is om te doen.

Gegevensverstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw profiel) worden door parkinsonlink.nl zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden zoals zorgverzekeraars of farmaceutische industrie. Het is echter mogelijk dat parkinsonlink.nl verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Parkinsonlink.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtelijk verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Gebruik van cookies

Om onze dienst te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet alle door ons aangeboden diensten storingsvrij functioneren voor u.

Gegevensbeveiliging

Parkinsonlink.nl respecteert de privacy van ieder lid en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van parkinsonlink.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van parkinsonlink.nl voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Parkinsonlink.nl spant zich verder naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Parkinsonlink.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan parkinsonlink.nl. Chatgesprekken en de geschiedenis van de chatgesprekken worden door parkinsonlink.nl niet bewaard.

Uw recht op informatie en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij over u bewaren en de instellingen van uw gebruikersaccount te allen tijde in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. U bent er echter van op de hoogte, dat het intrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat parkinsonlink.nl haar diensten niet (volledig) kan uitvoeren. Wij maken u erop attent, dat uw recht tot het verwijderen van gegevens mogelijk beperkt kan zijn door wettelijke bewaarplichten waaraan wij ons moeten houden. Daarnaast kunnen rechtbanken, openbaar ministerie of andere daartoe bevoegde autoriteiten op wettelijke basis gegevens opvragen of informatie eisen. Voor dringende verzoeken om informatie, voor het aanpassen of verwijderen van gegevens wendt u zich onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres en uw gebruikersnaam tot: klantenservice@parkinsonlink.nl

Parkinsonlink.nl behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

parkinson-link-download-button   PRINTEN/OPSLAAN ALS PDF